6. veľkonočná nedeľa v roku A

Na úvod

Drahí farníci, Cirkev nás všetkých vyzýva, aby sme sa v nedeľu a vo sviatok zhromažďovali okolo Božieho oltára. Nie je to náhoda. S našou silou a mocou nemôžeme zvládnuť útrapy života. Potrebujeme Božiu pomoc a silu. Dokonca aj dnes, na začiatku tejto svätej omše, vzdajme sa ZLÉHO, príjmime Boha za nášho Otca a čiňme pokánie za všetko zlé, ktoré sme v živote vykonali.

Kázeň

Drahí farníci, z nedele na nedeľu nám Cirkev prostredníctvom Slova Božieho hovorí, ako apoštoli žili svoj každodenný život, všetko na čo nadchádzali a s čím zápasili.

V prvom čítaní sme počuli ako apoštoli robili rôzne znamenia. Ako vyslobodili ľudí zo ZLA a ako sa nad nimi modlili. Počuli sme vetu z prvého čítania: „…z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia…“ Je to znamenie, že v našom každodennom živote musíme byť veľmi opatrní. Každý z nás je nejakým spôsobom povolaný dbať o svoj duchovný život. Duchovný život nie je vytkaný len z každodennej modlitby, ale aj zo SPÔSOBU, ako žijem svoj každodenný život. Sme povolaní k pokroku v svätosti.

Druhé čítanie je veľmi zaujímavé. Apoštol Peter píše, že by sme mali byť vždy pripravení dať odpoveď na otázku, prečo VERÍM. Vo svojom živote a srdci musím jasne vedieť, prečo a komu dôverujem. Dnes by sa to mohlo povedať, aby som nebol iba kresťan na papieri. To, čo Peter vysvetľuje ďalej je však zaujímavé. Hovorí: stále buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.“ Trochu je dlhšia veta, ale pre nás veľmi dôležitá. A pred čím nás chce Peter varovať? Rovnako ako aj v dobe prvých kresťanov a prvých Ježišových učeníkov, tak aj dnes jestvujú NEPRIATELIA SVÄTOSTI, nepriatelia cirkvi a svätého života. Veľmi dobre vieme, kto je na čele tohto všetkého. Kresťanom sa môže stať, že pocítia strach, vzdajú sa a myslia si, že to už nemôžu vydržať. Preto nás Peter dnes povzbudzuje, ale tiež nás aj varuje. Povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli a aby sme nemysleli, že nás Pán opustil. Aby sme nemysleli, že ZLO môže zvíťaziť alebo niekto, kto chce zlé. Na konci druhého čítania však Peter tiež hovorí niečo, čo je pre nás niekedy veľmi ťažké. Hovorí: „Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.“ Tu je jedna odpoveď, ktorú vždy hľadáme. Ak konám dobre, ak sa snažím, prečo trpím? Prečo mi je ťažko, keď sa snažím byť dobrým?

Možno si v našom životoch myslíme, že ak sa pokúsim byť dobrým, idem na omšu, robím dobre, pomáham ostatným – že nebudem mať problémy, nebudem mať ťažkosti, že všetko pôjde presne tak, ako by malo. Tu je odpoveď. Náš každodenný duchovný život, ku ktorému sme povolaní ako Ježišovi učeníci, aby sme sa usilovali robiť dobro, snažiť sa, neznamená, že nebudeme mať v živote problémy. Práve naopak, budeme mať rôzne pokušenia. Boh však vidí všetko. Boh môže veľmi dobre odhadnúť naše srdce a určite to všetko nedovolí zbytočne. Nerobme zlo, nikomu, nikdy. Nestojí to za to. Život je príliš krátky na to, aby som robil zlé. Keď prídem pred tvár Božiu, čo poviem? Aká bude moja odpoveď?

Drahí farníci, Boh je dobrý a milosrdný. Boh odpúša, ale nehrajme sa s Božou dobrotou. Keď raz zlo vstúpi do nášho srdca je veľmi ťažké dostať ho von. Preto nedovoľme, aby v našich srdciach zvíťazilo ZLO. Bojujme, robme dobre. Aj keď vidíme, že nám je ešte horšie ako niekomu, kto robí zlo, nevzdajme sa. Ako povedal Peter: …lepšie je trpieť za dobré skutky a hoci mi je aj ťažko… Keď prídem pred tvár Božiu, nebudem sa mať čoho báť. Nech nám práve dnešná nedeľa v tom pomôže. Nekonajme zlo. Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.